10- پاداشتی یادی خوای گەورە
سەردارن: 64
داگرتنی کتێب